Rozwiązywanie problemów na wstępnym etapie budowy – usługi geologiczne i geotechniczne

Rozwiązywanie problemów na wstępnym etapie budowy – usługi geologiczne i geotechniczne: usługi geologiczne i geotechniczne to przeprowadzanie niezbędnych obliczeń, kontrolowanie i prowadzenie prac glebowych. Badania są rodzajem i składnikiem badań inżynierskich. Pojęcie geotechniki jest znane deweloperom i zostało wprowadzone w celu przestrzegania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa konstrukcji.

Dlaczego badania geotechniczne są konieczne?

Pomagają właściwie zaplanować fundamenty budynku i systemy inżynieryjne, biorąc pod uwagę cechy gleby. Usługi geologiczne i geotechniczne są konieczne do wykonania obliczeń dla ciężkich konstrukcji znajdujących się w warunkach istniejącego budynku, w obecności podziemnych mediów w bezpośrednim sąsiedztwie. Lub na znacznej głębokości poniżej miejsca oraz dla budynków o podwyższonym poziomie odpowiedzialności. Raport z badań inżynieryjnych i geotechnicznych powinien dokładnie odpowiedzieć, czy podczas budowy domu nacisk przez ziemię nie będzie przenoszony na otaczające obiekty i nie doprowadzi do ich zniszczenia. Należy również rozwiązać odwrotny problem tzn. czy wpływ otaczających konstrukcji i budynków na projektowany obiekt jest dozwolony w granicach dopuszczalnych norm.

Czytaj więcej:

Jakie usługi geologiczne i geotechniczne pomagają w rozwiązaniu zadań przy budowie obiektu?

W trakcie badań geotechnicznych można rozwiązać wiele ważnych zadań:

 • Określenie składu, podstawowych właściwości i stanu gleby
 • Przewidywanie możliwych zmian w glebie pod wpływem wilgoci, suszy, wysokich i niskich temperatur, obciążeń statycznych i dynamicznych, innych czynników
 • Prognozowanie oporu stoków
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących zwiększenia stabilności naturalnych masywów gleby i tworzenia sztucznych
 • Opracowanie zaleceń dotyczących budowy fundamentu dla konstrukcji, systemów inżynieryjnych.

Firmy świadczące usługi geologiczne i geotechniczne zatrudniają specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie badań, którzy dobrze wykonują swoją pracę i rozwiązują wszystkie zadania postawione przez klienta.

Jakie rodzaje prac obejmują badania geotechniczne?

Materiałami wyjściowymi do badań geotechnicznych są:

 • Dane geologiczne
 • Kontrola techniczna pobliskich budynków
 • Plan topograficzny.

Usługi geologiczne i geotechniczne wykonywane są na podstawie pozyskanych danych i przy użyciu nowoczesnych systemów oprogramowania. Opracowywany jest raport techniczny, który podlega dalszej analizie.

Badania geotechniczne należy przeprowadzić z dwóch powodów

 • Po pierwsze obowiązują pewne akty prawne. Jeśli organizacja i osoby odpowiedzialne nie spełnią ustalonych wymagań, wówczas ryzykują powstanie odpowiedzialności, nawet karnej.
 • Drugim, niemniej ważnym argumentem przemawiającym za potrzebą kompetentnych badań inżynieryjnych i skorzystania z usług geologicznych i geotechnicznych, są kwestie eksploatacji i bezpieczeństwa. W końcu nieprzyjemne zdarzenia, które mogą wynikać z błędów lub zaniedbań, mogą prowadzić do jeszcze bardziej negatywnych konsekwencji.

Typowym przykładem błędnych obliczeń w badaniach geotechnicznych jest zawalenie się ścian, deformacja tuneli podziemnych mediów, oczywiście w tych przypadkach, jeśli nie jest to związane, z jakością konstrukcji.

Profesjonalna firma prawidłowo przeprowadzi wszystkie rodzaje prac związanych z badaniami geotechnicznymi:

 • Obliczanie wpływu projektowanej konstrukcji na sąsiednie obiekty
 • Obliczanie stateczności i deformacji różnych konstrukcji metodą mechaniki gruntu
 • Określenie adekwatności pracy przy budowie cyklu zerowego przy użyciu właściwej technologii
 • Monitorowanie i prowadzenie niezbędnych prac wzmacniających glebę podczas procesu budowy.

Prawidłowe i terminowe przeprowadzenie badań geotechnicznych to brak w przyszłości problemów z samą strukturą i wieloma organami.

Usługi geologiczne i geotechniczne – badania inżynierii geologicznej

Przeprowadzane są kompleksowe badania inżynieryjne i geologiczne w celu zbadania gleb w miejscu proponowanej budowy lub przebudowy wszelkich struktur, stawiania obiektów liniowych (autostrady, koleje, rurociągi itp.). W trakcie pracy z wykorzystaniem sprzętu wiertniczego do określonej głębokości identyfikowane są typy gleby, ich właściwości fizykochemiczne, charakterystyka projektowa. Badane są warunki hydrogeologiczne i geologiczne, określany jest poziom wód gruntowych, ich skład i wpływ na beton i różne metale wchodzące w skład budynków. Na tej podstawie raportu można zdecydować o wykonalności budowy, wyborze rodzaju fundamentu, głębokości jego układania, potrzebie dodatkowych prac geologicznych w celu usunięcia lub osuszenia gleby.

Badania geologiczne dla budownictwa

Czas prac inżynierskich i geologicznych zależy od kilku czynników. Po pierwsze, potrzeba przeprowadzania wstępnych zatwierdzeń i uzyskiwania zezwoleń na badania geologiczne, gwarancję na prace geologiczne. Z reguły na ten etap przeznacza się około 1 miesiąca.
Po drugie, plac budowy może nie nadawać się do prac geologicznych ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub inne, co opóźni rozpoczęcie fazy polowej. Sama praca w terenie (wiercenie, pobieranie próbek, sondowanie statyczne) zajmuje kilka dni lub dłużej, wszystko zależy od ilości zaangażowanego sprzętu.